Dopis P.B. svým žákům II.


MADRAS, INDIE,8. DUBNA 1939

Mí drazí žáci, obdržel jsem již od vás dopis ze dne 21.března.

Jsem velmi potěšen, že vám je moje nová kniha užitečná. A nyní vám napíši odpovědi na obvinění, která jsem vám slíbil ve svém předcházejícím dopise přesto, že píšete, že není zapotřebí žádného vysvětlování z mé strany a že mi dokonale věříte a jste naprosto loajální. Velmi váš postoj oceňuji a jsem vám vděčen za vaši důvěru. Nicméně přišla doba, kdy vám budou jistá vysvětlení užitečná.

Nyní vezmu body, které jste uvedli ve svém dopise ze dne 3. Ledna:

1. Pan Karel Weinfurter napsal Mahárišimu a obdržel v odpověď dopis čtyřstránkový, psaný strojem. Prohlásil, že dopis byl napsán bratrem Mahárišiho, který je velkým jogínem jako Maháriši. Moje odpověď je, že toto je naprosto nepravdivé. Maháriši nekoresponduje s nikým a není známo, že by vůbec jakémukoli tazateli písemně odpověděl ani sám, ani společně s bratrem. Maháriši říká, že se vzdal světa a nechce být obtěžován korespondencí. Jestliže vůbec někomu odpověděl, pak se to stalo při jedné příležitosti před mnoha lety, když jsem se vrátil do Anglie a procházel jsem obdobím velké krize a tísně. Napsal jsem Mahárišimu a žádal o pomoc. Zprávu pro mne nadiktoval a byla mi zaslána. Může být prokázáno, dotážete-li se kohokoli, kdo zná Mahárišiho v Jižní Indii, řekne vám, že on nepíše nikdy dopisy. Proto tvrzení jeho bratra je lživé.

2. Jeho bratr prohlásil, že učení podávaná v mé knize Tajná Stezka jsou nesprávná. Mojí odpovědí je, že každá kniha, kterou jsem napsal a byla uveřejněna, byla okamžitě zaslána Maharišimu a ten má tyto knihy v hale. Tajnou Stezku samotný Maháriši celou nahlas přečetl návštěvníkům a obyvatelům ášramu již třikrát od té doby, kdy byla poprvé vydána. Maháriši ji přeložil do místního jazyka, do tamilštiny. Několikrát doporučil mladým Indům, kterým je bližší západní vzdělání než zastaralé vzdělání indické, aby četli Tajnou stezku. Kdyby byla moje kniha nesprávná, nikdy by se byl nenamáhal, aby četl 200 stran knihy nahlas třikrát a aby ji dokonce přeložil do jiného jazyka.

3. Pan Karel Weinfurter pochybuje o mém tvrzení o vlivu, který existuje mezi fotografií a živou osobou, kterou tato představuje. Přirozeně, že bratr Mahárišiho o něčem podobném jakživ neslyšel, protože Maháriši to neučil. Já jsem se nikdy neomezoval pouze na to, co učí Maháriši. Cestoval jsem v mnoha východních a západních zemích za svých mladších dnů a učil jsem se od každého, kdo o sobě tvrdil, že je duchovním učitelem. Osobně jsem prováděl mnoho pokusů v józe a meditaci. Výsledkem je, že jsem odhalil mnoho věcí, o kterých snad lidé, kteří žijí v Ášramu Mahárišiho, nevědí a jeho bratr je jedním z nich. Ať je to správné nebo chybné, jedna věc je jasná, a to ta, že Mahárišiho bratr není žádnou kompetentní autoritou, aby toto prohlašoval a to z toho důvodu, že není, jak on sám tvrdí, velkým jogínem. Kdyby takové tvrzení bylo proneseno v ášramu Mahárišiho, každý by vypukl v hlasitý smích. On pouze řídí materiální záležitosti ášramu. Kontroluje peněžní příspěvky, připravuje vybudování nových budov a má dozor na vaření v kuchyni. Není o něm známo, že by kdy četl jedinou knihu na duchovní námět během svého života, neboť je polovičním analfabetem. Pokud vím, nemá žádné vzdělání. Ani o něm není známo a žádný ho ani jednou neviděl, že by kdy usedl, aby cvičil meditaci. Žádný,kdo ho zná během těchto deseti let, co jsem ve styku s Ášramem. Dokonce za ředitele ášramu se jmenoval sám; Maháriši ho nejmenoval.

4. Pan Karel Weinfurter prohlašuje, že cvičení, která učím, jsou nesprávná. Dobře tedy. Strom se musí posuzovat podle ovoce. Ovoce učení Karla Weinfurtera mi bylo jasně zřetelné, když jsem přijel do Československa. Všichni členové spolku doufali a doufali, že jednoho dne v budoucnosti něco naleznou, buďto mír, nebo Pravdu, nebo nějakou duchovní vizi nebo zážitek. Zatím však žádný, ani jediný, nebyl uspokojen. Pokud se týče mé nauky je možno poukázat na stovky dopisů, které mám od čtenářů svých knih nebo od osobních žáků, v nichž píší s potěšením, že nalezli jistý stupeň míru a duchovního pochopení, které je učinilo šťastnými a spokojenými.

5. Pan Karel Weinfurter píše o Ramakrišnovi, jako kdybych se já stavěl proti jeho učení. Zde opět prokazuje slepotu. Jsem zván Ramakrišnovou Misí, která je organizací mnichů, vybudovanou na základě učení Ramakrišny, abych pořádal přednášky v jejích odvětvích. Není to dlouho, co jsem přednášel v Singapore a Penangu ve Straits Settlements. Několik mnichů v Ramakrišnově společnosti jsou mými velmi dobrými přáteli. Bývalá ,,Hlava celé Mise“ Swámí Šivananda, který byl jedním z mála žijících žáků Ramakrišny, sám osobně mi dal svoje požehnání, než před několika lety v kalkatě zemřel. Požádal mne rovněž, abych pracoval na tom, aby se rozšířila východní moudrost na západě. To dokazuje, že místo abych se stavěl proti učení Ramakrišny, pracuji s ním v souladu.

6. Mahárišiho bratr poslal vašim přátelům do Plzně několik fotografií Mahárišiho, z nichž každá byla domněle podepsána samotným Mahárišim. Současně tvrdil, že Maháriši tyto fotografie poslal a že žádá ty lidi z Plzně, aby mu poslali své fotografie. Moje odpověď je, že nikdo nikdy neviděl Mahárišiho podepisovat nějaké foto, nebo podepsat se svým jménem na nějaký kousek papíru. Má námitky proti psaní svého jména, a proto to nikdy neučinil, neboť ono označuje jeho osobní já a on se s osobním Já neztotožňuje. Proto podpis na jeho fotografii byl falšován jeho bratrem, protože je to pravděpodobně jeho bratr, který je posílal do Plzně. A dále, Maháriši ještě nikdy nikoho nepožádal, aby mu poslal svoji fotografii, protože dosud nikdy nikoho o nic nežádal.

7. Pan Karel Weinfurter říká, že mu Maháriši zakázal uveřejnit dopisy, které od něho obdržel, a uvádí, že je to rozkaz Mahárišiho. Moje odpověď na to je, že tento rozkaz přišel jedině od jeho bratra, protože se obává, že kdyby onen dopis byl uveřejněn a někdo jej viděl, obzvláště já, bylo by to Mahárišimu oznámeno a jeho falšování by takto bylo odhaleno. Odtud rozkaz k tajnosti.

Toto jsou mé odpovědi na body ve Vašem dopise. Nyní bych rád přidal několik dalších poznámek o situaci, vytvořené panem Karlem Weinfurterem. Když jsem poprvé přišel do Prahy a setkal se s vámi všemi, věděl jsem okamžitě, že on bude Jidášem ve vašem kroužku. V okamžiku jsem uzřel všechno, co se stalo až do dnešního dne. Viděl jsem též, proč byly tyto situace nevyhnutelné. Viděl jsem, že jeho živobytí bylo závislé na spolkovém časopise a knihách. Obával se, že učení, které jsem přivezl z Indie bylo odlišné od toho, které on dával členům spolku po tak dlouhá léta a jeho knihy a časopisy by musely být staženy zpět, kdyby on přijal nové učení, které jsem přinesl. Byl tudíž postaven před problém, který pro starého muže byl velmi vážný. Volil mezi zastavením svého příjmu nebo přijetím duchovní Pravdy a jejím následováním, ať by ho vedla kamkoli. On si zvolil snadnou cestu. A proto se krok za krokem ode mne odlučoval.

Jistě si pamatujete, že jste mne několikrát žádali, abych učinil různé věci proti panu Karlu Weinfurterovi, avšak já jsem vás vždy odmítl a přikázal vám, abyste s ním zacházeli s úctou a loajálností. To jsem učinil proto, že jsem se nad ním slitoval, jelikož je starý muž a chtěl jsem mu dát tu největší možnost, aby přišel na správnou cestu. I když jste chtěli proti němu vystoupit, a on mi v hrůze napsal v dopise ,, My Dear Teacher“ okamžitě jsem vám rozkázal, abyste tento krok zastavili, že jinak bych s vámi přerušil všechny styky. To jsem byl opět pohnut citem slitování nad tímto starým mužem, který právě dělal největší chybu svého života. Během své návštěvy u vás v Československu jsem vám řekl, že musí nezbytně uplynout zkušební období, nežli budu moci konat jakoukoli další práci s čsl. Žáky. Bylo to proto, že jsem věděl, že Karel Weinfurter odpadne a nechtěl jsem se s ním dostat do blízkého spojení. Před několika týdny jsem mu to napsal. Neměl ani tolik slušnosti, aby mi od té doby, co jsem ho zachránil od soudní pře, napsal. Ale on dále pokračuje ve své podzemní práci s bratrem Mahárišiho. Neměl ani odvahu mne požádat, abych ho propustil ze svazku žákovského. Od samého počátku jsem ho velmi zvolna a opatrně přijímal za žáka a často jsem mu říkal zdánlivě žertem, avšak ve skutečnosti vážně: ,, Maháriši je váš Guru.“

Ať je to jakkoli, napsal jsem mu před několika málo týdny a definitivně jsem ho propustil z jakýchkoliv závazků žákovských. Chtěl jsem tuto nevyřízenou věc urychlit, a celou záležitost přivést rázně ke konci. Karel Weinfurter ve svém srdci nikdy neplnil závazky žáka, které, jak víte, jsou velmi prosté. Sestávají z loajálnosti, důvěry a oddanosti žáka k učiteli, kterého přijal. Naopak byl falešný a úskočný, skeptický a materialistický. Nyní však je vítán guruem, kterého nalezl v bratru Mahárišiho. Musím vás také informovat, že všichni dlouhodobí žáci Mahárišiho byli jeho bratrem vyhnáni z Ášramu, nebo museli odejít kvůli tomu, že s nimi špatně zacházel. Poslední byl jógi Ramirah, který před několika málo měsíci odešel naprosto znechucen bratrem Mahárišiho a prohlásil, že se již nikdy nevrátí. Jógi Ramirah je nyní se mnou ve stálém styku. Po svém návratu jsem zůstal v ášramu minulý měsíc několik dní. Potom se udál hrozný výstup před Mahárišim mezi mnou a jeho bratrem. Okamžitě jsem odešel a odejel z Madrasu. Od nynějška přerušuji veškeré styky s ášramem Mahárišiho a budu sledovat čistě neodvislou stezku, jelikož nemohu být ve spojení s ášramem, který je veden na takových nečestných zásadách. Od nynějška, aby vám to bylo jasné, nepředstavuji Mahárišiho, představuji jedině sama sebe. Můj vnitřní svazek s Mahárišim je nezničitelný, avšak Osud mne nutí, abych ho přerušil v zevním světě. Moje jednání vzbudilo v Indii velikou senzaci.

Jak víte sami velmi dobře, nepřeji si žádných žáků ani následovníků. Protože však jste mě žádali, abych Vám pomáhal, svoluji k tomu a budu v tom nadále pokračovat. Čas bude nejlepším soudcem všeho, co se událo. Všem posílám své nejsrdečnější myšlenky a požehnání.

Se srdečnými pozdravy Váš P.B.


Ukázka byla vybrána z knihy:Vzpomínky na Dr. Paula Bruntona, kterou napsala Milada Čapková, vydalo nakladatelství IRIS RR


Komentáře*Jméno:
ICQ:
*Email:
Web:
*Text:
Opakem noci je:
Návštěvnost webu: 1053986